Previous Keynote SpeakersProf. Zhi-Hua Zhou
ACM, AAAI, IEEE, Fellow

Nanjing University, China

Prof. Huan Liu
IEEE Fellow & ACM Fellow

Arizona State University, USA

Prof. Dapeng Wu
IEEE Fellow

University of Florida, USA


 

Prof. Lei Chen
IEEE Fellow

The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China

Prof. Jie Lu
IEEE Fellow, IFSA Fellow

University of Technology Sydney, Australia

Prof. James T. Kwok
IEEE Fellow

Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China


Prof. Zhongfei Zhang
IEEE Fellow

Binghamton University, State University of New York, USA

Prof. Ivor W Tsang
IEEE Fellow

A*STAR, Singapore

Prof. Yen-Wei Chen

Ritsumeikan University, Japan

 

 

 

Prof. Xinwang Liu

National University of Defense Technology, China